Rekrutacja

Czym jest muzyka? Może poprostu niebem, z nutami zamiast gwiazd?
Ludwik Jerzy Kern.

Rekrutacja


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

Do Kwestionariusza należy dołączyć

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Muzycznej II st. 
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż dziecko może kontynuować naukę w dwóch szkołach (w przypadku instrumentów dętych zaświadczenie należy dostarczyć od pulmonologa)

   


Szkoła Muzyczna II stopnia w Dębicy oferuje młodzieży naukę gry na:

 

 • fortepianie,
 • skrzypcach,
 • altówce,
 • wiolonczeli,
 • kontrabasie,
 • gitarze,
 • flecie,
 • klarnecie,
 • saksofonie,
 • trąbce,
 • waltorni,
 • oboju,
 • puzonie,
 • akordeonie,
 • perkusji.

Kształcenie trwa 6 lat.

        

        Obok nauki na instrumencie uczniowie uczestniczą w zajęciach teoretycznych obejmujących takie przedmioty jak:

 • kształcenie słuchu,
 • zasady muzyki,
 • literatura muzyczna,
 • harmonia,
 • formy muzyczne,
 • historia muzyki.

 

         W programie kształcenia muzycznego uwzględnione są także lekcje chóru lub orkiestry i zespołu kameralnego.
Wszyscy uczniowie mają dodatkowo fortepian obowiązkowy.

         Zajęcia teoretyczne odbywają się w grupach natomiast lekcje instrumentu prowadzone są indywidualnie.  

 

Tygodniowy rozkład zajęć
dla poszczególnych klas przedstawia się następująco:

 

L.p.

Zajęcia edukacyjne

K l a s a

Uwagi

I

II

III

IV

V

VI

 

1.

Instrument główny

2

2

2

2

2

3

 

2.

Fortepian obowiązkowy

1

1

1

1

1

---

 

3.

Nauka akompaniamentu

---

---

1

---

---

---

dla pianistów

4.

Zespół kameralny

2

---

---

---

---

---

 

5.

Orkiestra lub chór

2

---

---

---

---

---

 

6.

Kształcenie słuchu

2

2

2

2

2

2

 

7.

Zasady muzyki

1

1

---

---

---

---

 

8.

Harmonia

---

---

2

2

2

---

 

9.

Literatura muzyczna

2

2

---

---

---

---

 

10.

Historia muzyki
z literaturą muzyki

---

---

2

2

2

3

 

11.

Formy muzyczne

---

---

---

2

2

---

  


 I N F O R M A T O R

DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ
 
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA   o upr.  szkoły publicznej w DĘBICY
 
NA ROK SZKOLNY 20I6/2017
 
 
 
     Niepubliczna Szkoła  Muzyczna II stopnia o upr. szkoły publicznej w Dębicy jest  placówką kształcenia artystycznego prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
 
Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:
 
fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, perkusja, flet, obój, Klarnet, saksofon, trąbka, puzon
 
 
Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się egzamin wstępny obejmujący:
 
1. Egzamin praktyczny z gry na instrumencie.
2. Egzamin ogólnomuzyczny ze szczególnym uwzględnieniem  predyspozycji słuchowych.
 
 
Wymagania stawiane kandydatom
 
1. Wiek 10  - 22 lat
2. Przygotowanie muzyczne na poziomie ucznia kończącego naukę w szkole muzycznej I stopnia
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają w sekretariacie szkoły:
1. Kwestionariusz dla kandydatów – dostępny w sekretariacie szkoły
2. Podanie
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia  w zawodzie muzyk instrumentalista wydane przez lekarza rodzinnego.
4. Dwie fotografie
 
Wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie  w terminie do 16 maja 2016r.
 
Egzamin wstępny do szkoły odbędzie się w dniach 19 – 20 maja 2016r. o godz. 9.00
 
 
 
E G Z A M I N    W S T Ę P N Y
 
Zakres wymagań egzaminu praktycznego 
 
do Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia o upr. szkoły publicznej
 
 
 
I n s t r u m e n t
 
F o r t e p i a n
 
Wykonanie z pamięci programu:
1. Etiuda
2. Forma  klasyczna
3. Utwór polifoniczny
4. Utwór dowolny
 
 
A k o r d e o n  
 
Wykonanie z pamięci programu:
1. Etiuda
2. Forma  klasyczna
3. Utwór polifoniczny
4. Utwór dowolny
 
 
A l t ó w k a:  
 
Wykonanie z pamięci programu :
1. Etiuda
2. Jedna część koncertu lub sonaty
3. Utwór dowolny
Kandydat może wykonywać program na skrzypcach
 
 
W i o l o n c z e l a:  
 
Wykonanie z pamięci programu :
1. Etiuda
2. Jedna część koncertu lub sonaty
3. Utwór dowolny
 
K o n t r a b a s:  
 
Wykonanie z pamięci programu :
1. Etiuda
2. Dwie kontrastujące części sonaty
3. Utwór dowolny
Kandydat może wykonywać program na dowolnym instrumencie muzycznym.
 
G i t a r a:
 
Wykonanie z pamięci programu :
1. Etiuda
2. Utwór muzyki dawnej
3. Część sonaty
4. Utwór dowolny
 
 
I n s t r u m e n t y   d ę t e:  
 
Wykonanie z pamięci programu :
1. Gama
2. Etiuda
3. Utwór z akompaniamentem (część koncertu, sonaty lub utwór dowolny)
 
 
P e r k u s j a:  
 
Wykonanie z pamięci programu :
1. Ćwiczenie rytmiczne na werblu
2. Etiuda na ksylofonie, marimbie lub wibrafonie
3. Utwór z akompaniamentem fortepianu na ksylofonie, marimbie lub wibrafonie
 
 
 
Zakres wymagań egzaminu ogólnomuzycznego 
 
do Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Dębicy
 
 
W y d z i a ł   I n s t r u m e n t a l n y 
 
 
 
Egzamin ustny obejmuje 
 
-  rozpoznawanie interwałów melodycznych i harmonicznych w obrębie oktawy,
-  znajomość koła kwintowego tzn. znaków przy kluczu oraz tonacji równoległych do 7 znaków,
-  śpiewanie gam durowych i molowych w odmianach,
- śpiewanie triady harmonicznej z dominantą septymową w postaci zasadniczej i rozwiązaniem 
   do 4 –rech znaków przy kluczu,
-  rozpoznawanie, budowanie i śpiewanie trójdźwięków durowych, molowych w postaci zasadniczej 
   i przewrotach, trójdźwięków zwiększonych i zmniejszonych bez przewrotów,
-  śpiewanie dominanty septymowej w postaci zasadniczej i w przewrotach,
-  śpiewanie ćwiczeń a vista,
- wystukiwanie ćwiczenia rytmicznego a vista z uwzględnieniem  charakterystycznych grup    
    rytmicznych takich jak synkopa, triola, rytm punktowany, pauzy, łuki.